:: Thư viện

Nghị định 113/2020/NĐ-CP về Công tác thẩm định thiết kế xây...

Nghị định 113/2020/NĐ-CP về Công tác thẩm định thiết kế xây...

Nghị định này quy định chi tiết điểm đ khoản 3 Điều 3 Luật xây dựng sửa đổi số 62/2020/QH14 đối với...

TCVN 7470:2005 - Thép tấm và thép băng phủ nhôm/kẽm nhúng nóng

TCVN 7470:2005 - Thép tấm và thép băng phủ nhôm/kẽm nhúng nóng

Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu kỹ thuật đối với thép tấm và băng phủ nhôm/kẽm nhúng nóng có chiều...

QCVN 02:2020/BCA - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trạm bơm nước...

QCVN 02:2020/BCA - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trạm bơm nước...

Quy chuẩn này quy định về yêu cầu an toàn, kỹ thuật đối với trạm bơm nước chữa cháy cố định trong các...

QCVN 9:2016/BTTTT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếp đất cho...

QCVN 9:2016/BTTTT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếp đất cho...

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật về tiếp đất cho các trạm viễn thông bao gồm yêu cầu đối...

QCVN 32:2020/BTTTT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Chống sét cho...

QCVN 32:2020/BTTTT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Chống sét cho...

Quy chuẩn này được áp dụng cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông nhằm hạn chế các thiệt...

Nghị định số 85/2020/NĐ-CP - Quy định chi tiết một số điều...

Nghị định số 85/2020/NĐ-CP - Quy định chi tiết một số điều...

Nghị định này quy định chi tiết về các nội dung: công trình kiến trúc có giá trị; quy chế quản lý kiến...

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) số...

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) số...

Luật này quy định về hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư; quản lý nhà nước, quyền, nghĩa...

Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của...

Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của...

Ngày 17/6/2020, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Luật Xây dựng (sửa đổi) với với 92,96% đại biểu...

TCVN 10178:2013 - Lớp lót vữa xi măng dùng cho ống và phụ tùng...

TCVN 10178:2013 - Lớp lót vữa xi măng dùng cho ống và phụ tùng...

Tiêu chuẩn này quy định tính chất, phương pháp áp dụng, điều kiện bề mặt và chiều dày nhỏ nhất của các...

TCVN 10177:2013 - Ống gang dẻo, phụ tùng nối ống, phụ kiện...

TCVN 10177:2013 - Ống gang dẻo, phụ tùng nối ống, phụ kiện...

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu và phương pháp thử áp dụng cho các ống, phụ tùng nối ống, phụ kiện...


:: Ảnh đẹp công trường

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực mới nhất

Tìm kiếm tài liệu