:: VB pháp quy

Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BXD của Bộ Xây dựng - Nghị...

Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BXD của Bộ Xây dựng - Nghị...

Văn bản hợp nhất này là Nghị định không số hợp nhất hai Nghị định số 06/2021/NĐ-CP và Nghị định số...

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15

Luật này quy định về quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu thầu; thẩm quyền và trách nhiệm của...

Nghị định 35/2023/NĐ-CP - Sửa đổi bổ sung một số điều của...

Nghị định 35/2023/NĐ-CP - Sửa đổi bổ sung một số điều của...

Nội dung của Nghị định này nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hiện hành trong lĩnh...

Thông tư số 02/2023/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn một...

Thông tư số 02/2023/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn một...

Thông tư này hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hợp đồng xây dựng; công bố và hướng dẫn sử dụng...

Nghị định số 16/2022/NĐ-CP - Quy định xử phạt vi phạm hành...

Nghị định số 16/2022/NĐ-CP - Quy định xử phạt vi phạm hành...

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức và mức phạt, biện pháp khắc phục hậu...

Thông tư số 10/2021/TT-BXD - Hướng dẫn chi tiết một số nội...

Thông tư số 10/2021/TT-BXD - Hướng dẫn chi tiết một số nội...

Thông tư này quy định chi tiết một số nội dung về quản lý an toàn lao động, chất lượng thi công xây dựng...

Thông tư số 06/2021/TT-BXD - Quy định về phân cấp công trình xây...

Thông tư số 06/2021/TT-BXD - Quy định về phân cấp công trình xây...

Thông tư này quy định chỉ tiết về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng cấp công trình xây...

Nghị định số 50/2021/NĐ-CP - Sửa đổi, bổ sung một số điều...

Nghị định số 50/2021/NĐ-CP - Sửa đổi, bổ sung một số điều...

Nghị định này sửa đổi quy định điều chỉnh đơn giá hợp đồng xây dựng.

Nghị định 15/2021/NĐ-CP - Hướng dẫn một số nội dung về...

Nghị định 15/2021/NĐ-CP - Hướng dẫn một số nội dung về...

Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Xây dựng năm 2014 và Luật số 62/2020/QH14...

Nghị định 10/2021/NĐ-CP - về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Nghị định 10/2021/NĐ-CP - về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Nghị định này quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn...


:: Ảnh đẹp công trường

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực mới nhất

Tìm kiếm tài liệu