:: Tiêu chuẩn PCCC

TCVN 12314-2:2022 - Bình chữa cháy tự động kích hoạt – Phần 2:...

TCVN 12314-2:2022 - Bình chữa cháy tự động kích hoạt – Phần 2:...

Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử và yêu cầu lắp đặt đối với bình khí...

TCVN 3890:2023 - Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và...

TCVN 3890:2023 - Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và...

Phương tiện phòng cháy và chữa cháy là Phương tiện cơ giới, thiết bị, máy móc, dụng cụ, hóa chất, công cụ...

QCVN 06:2022/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho...

QCVN 06:2022/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho...

Quy chuẩn này quy định: Các yêu cầu chung về an toàn cháy cho gian phòng, khoang cháy, nhà và các công trình xây...

TCVN 7336:2021 - Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống chữa cháy tự...

TCVN 7336:2021 - Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống chữa cháy tự...

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với việc thiết kế, lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động bằng...

TCVN 13333:2021 - Hệ thống chữa cháy bằng Sol khí - Yêu cầu về...

TCVN 13333:2021 - Hệ thống chữa cháy bằng Sol khí - Yêu cầu về...

Tiêu chuẩn này quy định về yêu cầu thiết kế, lắp đặt, kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống chữa cháy bằng...

TCVN 5738:2021 - Hệ thống báo cháy - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 5738:2021 - Hệ thống báo cháy - Yêu cầu kỹ thuật

Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế hệ thống báo cháy cho nhà, công trình. Tiêu chuẩn này không áp dụng để...

QCVN 06:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho...

QCVN 06:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho...

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho gian phòng, nhà và các công trình xây dựng (sau đây...

QCVN 02:2020/BCA - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trạm bơm nước...

QCVN 02:2020/BCA - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trạm bơm nước...

Quy chuẩn này quy định về yêu cầu an toàn, kỹ thuật đối với trạm bơm nước chữa cháy cố định trong các...

TCVN 6305-11:2006 - Yêu cầu và phương pháp thử đối với giá treo...

TCVN 6305-11:2006 - Yêu cầu và phương pháp thử đối với giá treo...

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về tính năng, phương pháp thử và ghi nhãn đối với giá treo ống.

TCVN 6396-72:2010 - Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang...

TCVN 6396-72:2010 - Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang...

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các thang máy chữa cháy có trang bị hành lang phòng cháy.


:: Ảnh đẹp công trường

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực mới nhất

Tìm kiếm tài liệu