:: Tiêu chuẩn xây dựng

QCVN 20:2019/BKHCN - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép không gỉ

QCVN 20:2019/BKHCN - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép không gỉ

Quy chuẩn kỹ thuật này quy định mức giới hạn của thành phần các nguyên tố hóa học đối với thép không...

TCVN 4732:2016 - Đá ốp, lát tự nhiên

TCVN 4732:2016 - Đá ốp, lát tự nhiên

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các tấm đá được gia công từ đá khối thiên nhiên thuộc nhóm đá granit, đá thạch...

QCVN 16:2019/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng...

QCVN 16:2019/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng...

Quy chuẩn này quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý một số sản phẩm,...

TCVN 12392-1:2018 - Sợi cho bê tông cốt sợi - Phần 1: Sợi thép

TCVN 12392-1:2018 - Sợi cho bê tông cốt sợi - Phần 1: Sợi thép

Tiêu chuẩn này áp dụng cho sợi thép dùng trong bê tông cốt sợi và vữa có sợi.

TCVN 12040:2017 - Mương bê tông cốt sợi thành mỏng đúc sẵn

TCVN 12040:2017 - Mương bê tông cốt sợi thành mỏng đúc sẵn

Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm mương đúc sẵn thành mỏng trên cơ sở bê tông cốt sợi phân tán (gồm...

TCVN 10332:2014 - Hào kỹ thuật bê tông cốt thép thành mỏng đúc...

TCVN 10332:2014 - Hào kỹ thuật bê tông cốt thép thành mỏng đúc...

Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm hào kỹ thuật bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn (chiều dày danh nghĩa...

TCVN 11652:2016 - Công trình thủy lợi - Thi công và nghiệm thu kết...

TCVN 11652:2016 - Công trình thủy lợi - Thi công và nghiệm thu kết...

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về thi công và nghiệm thu các kết cấu bê tông và bê tông cốt thép...

TCVN 12394:2018 - Hỗn hợp bê tông sản xuất theo phương pháp...

TCVN 12394:2018 - Hỗn hợp bê tông sản xuất theo phương pháp...

Tiêu chuẩn này áp dụng cho hỗn hợp bê tông nặng, bê tông nhẹ và bê tông cốt sợi sản xuất theo phương pháp...

TCVN 10403:2015 - Công trình thủy lợi - Đập bê tông đầm lăn -...

TCVN 10403:2015 - Công trình thủy lợi - Đập bê tông đầm lăn -...

Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu các kết cấu đập bê tông đầm lăn...

QCVN 7:2019/BKHCN - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Thép làm cốt...

QCVN 7:2019/BKHCN - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Thép làm cốt...

Quy chuẩn này quy định mức giới hạn của yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu quản lý đối với các loại thép cốt...


:: Ảnh đẹp công trường

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu