Những điểm mới cần lưu ý khi áp dụng TCVN 7336:2021 - Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống chữa cháy tự động bằng nước, bọt - Yêu cầu thiết kế và lắp đặt

Đăng lúc: 10:37, Thứ Hai, 06-03-2023 - Lượt xem: 1671

TCVN 7336:2021 được bổ sung, chỉnh sửa từ TCVN 7336:2003 nhằm đáp ứng sát hơn với yêu cầu thực tiễn trong cuộc sống. Dưới đây là một số quy định mới cần lưu ý khi áp dụng.

1. Về phạm vi, đối tượng áp dụng

So với TCVN 7336:2003, phạm vi áp dụng của TCVN 7336:2021 đã làm rõ, phân biệt giữa hệ thống sử dụng đầu phun kín (Sprinkler) và hệ thống sử dụng đầu phun hở (Drencher), gọi chung là hệ thống chữa cháy tự động bằng nước, bọt. Tiêu chuẩn TCVN 7336:2021 cũng bổ sung các trường hợp không áp dụng để thiết kế hệ thống chữa cháy tự động bằng nước, bọt như: các đám cháy kim loại, cũng như các chất cháy là các chất hoạt động hóa học mạnh, các chất phản ứng với chất chữa cháy (nước, bọt, phụ gia chữa cháy), các chất phản ứng với chất chữa cháy gây tỏa nhiệt, gây cháy hoặc sinh ra các chất khí cháy...

2. Các quy định chung

Các loại hệ thống được nêu trong tiêu chuẩn cơ bản gồm 2 nhóm chính: các hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler, Drencher bằng nước, bọt (đối với bọt bội số nở thấp, trung bình) được quy định tại mục 5 và hệ thống chữa cháy tự động bằng bọt bội số nở cao được quy định tại mục 6.

Trong phần quy định chung đề cập đến nhiều nội dung quy định mới như việc thực hiện chức năng báo cháy của hệ thống; căn cứ lựa chọn loại hệ thống, phương pháp chữa cháy, loại chất chữa cháy; quy định về trường hợp sử dụng hệ thống chữa cháy tự động để thay thế báo cháy tự động; yêu cầu về liên động với thiết bị trong khu vực bảo vệ trước khi phun chất chữa cháy.

3. Các hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler, Drencher bằng nước, bọt

3.1. Các yêu cầu chung

- Hệ thống Spinkler, Drencher bằng nước, bọt được phân loại thành hệ thống Sprinkler, hệ thống Drencher và hệ thống Sprinkler-Drencher. Các thông số chính của hệ thống được lấy theo các Bảng 1, 2, 3, trong đó cần lưu ý:

+ Để xác định lưu lượng cần thiết của hệ thống, cần dựa trên tính toán theo Phụ lục B với yêu cầu về cường độ phun tối thiểu và diện tích phun tối thiểu, lưu lượng bảo đảm yêu cầu phải là giá trị lớn hơn của lưu lượng tối thiểu và lưu lượng theo tính toán.

+ Các giá trị trong bảng có ký hiệu “-” được hiểu là không áp dụng phương pháp chữa cháy đối với mức nguy hiểm cháy tương ứng.

+ Trường hợp khu vực bảo vệ có diện tích nhỏ hơn diện tích tính toán tối thiểu thì được phép giảm lưu lượng thực tế theo hệ số K trong chú thích 5 Bảng 1 và chú thích 4 Bảng 3. Khi đó lưu lượng thực tế có thể nhỏ hơn lưu lượng tối thiểu.

+ Các yêu cầu về lưu lượng tối thiểu, diện tích tính toán tối thiểu chỉ áp dụng đối với hệ thống Sprinkler và hệ thống Sprinkler-Drencher, không áp dụng với hệ thống Drencher. Chất tạo bọt được sử dụng là loại có bội số nở thấp và trung bình, đối với chất tạo bọt bội số nở cao được quy định riêng tại Mục 6.

- Việc chữa cháy cho các thiết bị điện được quy định tại Điều 5.1.6, trong đó, được phép sử dụng hệ thống chữa cháy tự động bằng nước, bọt cho các phòng có thiết bị điện không được cách điện khi có phương án liên động, bảo đảm ngắt điện trước khi hệ thống hoạt động và phun nước, bọt vào đám cháy.

- Yêu cầu về cơ cấu khởi động của hệ thống được quy định tại Điều 5.1.7, trong đó yêu cầu hệ thống Drencher và hệ thống Sprinkler-Drencher phải có đồng thời cơ cấu kích hoạt bằng tay từ xa và cục bộ. Cơ cấu bằng tay có thể là cơ cấu cơ học (van) hoặc nút ấn.

- Được phép lắp đặt van khóa phía trước công tắc dòng chảy theo Điều 5.1.14, các van khóa này phải có tín hiệu giám sát trạng thí theo quy định tại 5.1.15 và 5.6.8.

3.2. Hệ thống Sprinkler

- Chiều cao tối đa của gian phòng được bảo vệ bởi hệ thống Sprinkler không quá 20 m theo quy định tại Điều 5.2.2.

- Thời gian đáp ứng của hệ thống đối với hệ thống Sprinkler đường ống khô (có khí nén) không được quá 180s theo quy định tại Điều 5.2.4, được tính là thời gian kể từ khi vỡ đầu phun đến khi nước chữa cháy được phun ra từ đầu phun (thời gian để khí nén trong đường ống được xả hết qua đầu phun bị tác động).

- Cao độ lắp đặt của đầu phun ngang được quy định tại Điều 5.2.13.

- Các khu vực có nguy cơ cháy cao hoặc có chiều cao lắp đặt đầu phun lớn phải sử dụng đầu phun phản ứng nhanh theo quy định tại Điều 5.2.19.

3.3. Hệ thống Drencher

- Bố trí màn nước ngăn cháy phụ thuộc vào chiều dài của lỗ mở cần bảo vệ theo quy định tại Điều 5.3.2.4 và 5.3.2.5.

- Quy định về trường hợp sử dụng màn nước để tăng giới hạn chịu lửa của tường tại Điều 5.3.2.6 chỉ xác định yêu cầu lắp đặt, không quy định về giới hạn chịu lửa được tăng thêm (EI, REI) của bộ phận ngăn cháy. Trường hợp này chỉ được áp dụng khi được quy định trong quy chuẩn, tiêu chuẩn khác hoặc có thử nghiệm chứng minh hiệu quả tăng giới hạn chịu lửa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

3.4. Hệ thống Sprinkler-Drencher

- Phân loại, định nghĩa rõ 03 loại hệ thống Sprinkler-Drencher dựa trên nguyên lý và mục đích sử dụng gồm: Hệ thống Sprinkler-Drencher điền nước, hệ thống Sprinkler-Drencher điền khí (1) và hệ thống Sprinkler-Drencher điền khí (2);

- Thời gian đáp ứng của hệ thống Sprinkler-Drencher điền khí được quy định tại Điều 5.2.4, được tính là thời gian kể từ khi vỡ đầu phun và mở bộ điều khiển đến khi nước chữa cháy được phun ra từ đầu phun (tức là thời gian để khí nén trong đường ống được xả hết qua đầu phun bị tác động).

3.5. Quy định về đường ống

- Được phép sử dụng đường ống phi kim loại theo quy định tại Điều 5.5.1, các đường ống phi kim phải đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn riêng cho từng loại ống và phải được kiểm định theo quy định.

- Số lượng đầu phun trên một nhánh đường ống phân phối được quy định tại Điều 5.5.5, theo đó không giới hạn số đầu phun trên nhánh cụt mà chỉ yêu cầu các đầu phun phảo bảo đảm lưu lượng và cường độ theo quy định.

- Bố trí van xả khí, van và đồng hồ áp suất theo quy định tại Điều 5.5.8, trong đó đầu phun chủ đạo là đầu phun được xác định để tính toán hệ thống theo phụ lục B, thường ở vị trí cao, xa nhất so với trạm bơm nước. Khi kiểm tra có thể đo áp lực tại đầu phun chủ đạo thông qua đồng hồ đo áp suất.

- Màu sắc nhận dạng, chỉ thị loại đường ống và chỉ hướng của chất chữa cháy trong đường ống thự hiện theo quy định tại Điều 5.5.15, 5.5.16, 5.5.17.

3.6. Quy định về bộ điều khiển

- Bộ điều khiển được định nghĩa tại Điều 3.32 là một tổ hợp các thiết bị kỹ thuật được đặt tại vị trí xác định và thực hiện các chức năng nhất định trong hệ thống, các dạng thông thường của bộ điều khiển là van báo động (alarm valve), van tràn ngập (deluge valve), van tác động trước (pre-action valve);

- Chức năng và các yêu cầu thiết bị của bộ điều khiển quy định tại Điều 5.6.4, 5.6.6, 5.6.7, 5.6.8,

- Vị trí lắp đặt của bộ điều khiển được quy định tại Điều 5.6.2, 5.6.3, 5.6.9 đến 5.6.11.

3.7. Quy định về cấp nước và dung dịch chất tạo bọt

- Các nguồn cấp nước được phân loại thành thiết bị nước chính, thiết bị cấp nước tự động và thiết bị cấp nước phụ trợ. Trong đó, nguồn cấp nước phụ trợ ngoài chức năng duy trì áp suất như nguồn cấp nước tự động còn có thể cung cấp lưu lượng và áp lực cần thiết cho đến khi nguồn cấp nước chính ở chế độ làm việc. Các dạng thiết bị cấp nước và yêu cầu lắp đặt quy định tại Điều 5.7.3 đến Điều 5.7.10;

- Các thiết bị của hệ thống chữa cháy tự động bằng bọt, các loại thiết bị định lượng được quy định tại Điều 5.7.21, 5.7.22 và 5.7.23.

3.8. Quy định về trạm bơm- Đối với trạm bơm của công trình thuộc đối tượng của QCVN 02:2020/BCA về Trạm bơm nước chữa cháy mà được sử dụng để cấp nước cho hệ thống chữa cháy tự động bằng nước hoặc bọt thì áp dụng đồng thời quy định của QCVN 02:2020/BCATCVN 7336:2021, trong đó các nội dung cùng được quy định thì áp dụng theo quy định của QCVN 02:2020/BCA;

- Việc bố trí họng tiếp vào trạm bơm thực hiện theo quy định tại Điều 5.8.11, trong đó đường ống tiếp phải đầu nối vào hệ thống ở vị trí bên trong trạm bơm, do đó trên mặt bằng, các họng tiếp nước phải bố trí ở gần vị trí bố trí trạm bơm;

- Bố trí bồn nhiên liệu cho bơm động cơ đốt trong thực hiện theo quy định tại Điều 5.8.18, trong đó khối tích xăng - 250 lít và dầu diesel 500 lít là khối tích lớn nhất cho phép bố trí trong trạm bơm;

- Các yêu cầu về tín hiệu điều khiển, giám sát trạm bơm quy định tại Điều 5.8.27, 5.8.28, 5.8.30.

4. Hệ thống chữa cháy tự động bằng bọt bội số nở cao

- Hệ thống thường được sử dụng để chữa cháy cho các đám cháy chất lỏng, cháy ngầm, âm ỉ chất rắn, ví dụ: hangar (nhà sửa chữa, bảo dưỡng máy bay); hố thu sự cố chất lỏng, khí hóa lỏng dễ cháy,...

- Hệ thống được phân loại thành hệ thống chữa cháy thể tích và hệ thống chữa cháy cục bộ, trong đó ngoài các yêu cầu chung, hệ thống chữa cháy thể tích thực hiện theo quy định tại Điều 6.3.1.2, hệ thống chữa cháy cục bộ thực hiện theo quy định tại Điều 6.3.1.5, 6.3.1.6.

5. Thiết bị điều khiển và thiết bị báo động

Các quy định về điều khiển và báo động được nêu tại Điều 7.1 và 7.2, trong đó có yêu cầu về các cơ cấu điều khiển và giám sát đặt tại trạm bơm, phòng trực điều khiển chống cháy và các phòng được bảo vệ. Các nội dung này phải được thể hiện trong bản vẽ thiết kế và có thể bố trí độc lập hoặc tích hợp với hệ thống báo cháy tự động.

Nguồn: Cục C07 - BCA

Theo dõi:

Từ khóa: tiêu chuẩn, pccc, chữa cháy tự động, chữa cháy bằng nước, chữa cháy bằng bọt, yêu cầu, thiết kế,

Các bài liên quan đến thiết kế - thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy


QCVN 06:2022/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình

Quy chuẩn này quy định: Các yêu cầu chung về an toàn cháy cho gian phòng, khoang cháy, nhà và các công trình xây dựng (sau đây gọi chung là nhà); Phân loại kỹ thuật về cháy cho vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng, các phần và bộ phận của nhà và nhà.


TCVN 7336:2021 - Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống chữa cháy tự động bằng nước, bọt - Yêu cầu thiết kế và lắp đặt

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với việc thiết kế, lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động bằng nước, bọt cho nhà và công trình.


TCVN 13333:2021 - Hệ thống chữa cháy bằng Sol khí - Yêu cầu về thiết kế, lắp đặt, kiểm tra và bảo dưỡng

Tiêu chuẩn này quy định về yêu cầu thiết kế, lắp đặt, kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống chữa cháy bằng Sol-khí theo thể tích, ứng dụng trong các nhà, công trình và một số ứng dụng đặc biệt khác (như tủ điện, tuabin điện...).


TCVN 5738:2021 - Hệ thống báo cháy - Yêu cầu kỹ thuật

Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế hệ thống báo cháy cho nhà, công trình. Tiêu chuẩn này không áp dụng để thiết kế hệ thống báo cháy cho: Nhà và công trình được thiết kế theo quy định đặc biệt.


Quy định về hồ sơ nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy (PCCC)

Dự án, công trình có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy đã được thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy phải được chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.


QCVN 06:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho gian phòng, nhà và các công trình xây dựng (sau đây gọi chung là nhà) và bắt buộc áp dụng trong tất cả các giai đoạn xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa hay thay đổi công năng, đồng thời quy định phân loại kỹ thuật về cháy cho các nhà, phần và bộ phận của nhà, cho các gian phòng, cấu kiện xây dựng và vật liệu xây dựng.


Nghị định số 136/2020/NĐ-CP - Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy

Nghị định này quy định về hoạt động phòng cháy và chữa cháy, tổ chức lực lượng, phương tiện phòng cháy và chữa cháy, kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy, kinh phí bảo đảm cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy, trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy.


QCVN 06:2020/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình

Quy chuẩn này được xây dựng trên cơ sở soát xét, chỉnh sửa, bổ sung QCVN 06:2010/BXD của Bộ Xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn về đảm bảo an toàn cháy cho nhà và công trình.


Quy chuẩn phòng cháy chữa cháy đối với nhà cao tầng

Nhà cao tầng thuộc nhóm nguy hiểm cháy, với công trình có chiều cao lớn hơn 50m phải có giải pháp riêng được cơ quan PCCC thẩm định phê duyệt.


Luật số 40/2013/QH13 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy số 27/2001/QH10

Qua 12 năm thực hiện Luật PCCC, trước yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước làm nảy sinh những vấn đề mới trong công tác PCCC, có những vấn đề phải điều chỉnh, bổ sung để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và đề cao trách nhiệm của toàn dân đối với hoạt động PCCC.


TCVN 5738:2001 - Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu kỹ thuật

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các hệ thống báo cháy được trang bị tại các nhà máy, xí nghiệp, kho tàng, trụ sở làm việc, bệnh viện, trường học, rạp hát, khách sạn, chợ, trung tâm thương mại, doanh trại lực lượng vũ trang và các công trình khác có nguy hiểm về cháy, nổ.


QCVN 06:2010/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho các gian phòng, nhà và công trình xây dựng và bắt buộc áp dụng trong tất cả các giai đoạn xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa hay thay đổi công năng, đồng thời quy định phân loại kỹ thuật về cháy cho các nhà, phần và bộ phận của nhà, cho các gian phòng, cấu kiện xây dựng và vật liệu xây dựng.


Nghị định 79/2014/NĐ-CP - Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, hộ gia đình trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động phòng cháy và chữa cháy tại Việt Nam.


Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10

Luật này quy định về phòng cháy, chữa cháy, xây dựng lực lượng, trang bị phương tiện, chính sách cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy.


TCVN 6161:1996 - Phòng cháy chữa cháy - Chợ và trung tâm thương mại - Yêu cầu thiết kế

Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu cơ bản về phòng cháy và chữa cháy (PCCC) khi thiết kế xây dựng mới hay cải tạo mở rộng chợ kiên cố, chợ bán kiên cố và trung tâm thương mại.


TCVN 5040:1990 - Thiết bị phòng cháy và chữa cháy - Kí hiệu hình vẽ dùng trên sơ đồ phòng cháy - Yêu cầu kĩ thuật

Tiêu chuẩn này quy định những kí hiệu dùng trên sơ đồ phòng cháy trong các lĩnh vực thiết kế kiến trúc, xây dựng, kĩ thuật và trong các lĩnh vực có liên quan.


TCVN 6160:1996 - Phòng cháy chữa cháy - Nhà cao tầng - Yêu cầu thiết kế

Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu cơ bản về phòng cháy chữa cháy (PCCC) khi thiết kế xây dựng mới, cải tạo, mở rộng đối với các nhà, công trình dân dụng cao tầng.


TCVN 5760:1993 - Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và sử dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế, lắp đặt và sử dụng các hệ thống chữa cháy được trang bị cho các công trình (nhà máy, xí nghiệp, kho tàng, trụ sở, cơ quan, nhà... ).


TCVN 5738:1993 - Hệ thống báo cháy - Yêu cầu kĩ thuật

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các hệ thống báo cháy được trang bị tại các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ quan, công trình công cộng... Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với các công trình được thiết kế theo yêu cầu đặc biệt.


TCVN 4879:1989 - Phòng cháy - Dấu hiệu an toàn

Tiêu chuẩn này quy định dấu hiệu an toàn dùng trong lĩnh vực phòng và chống cháy áp dụng cho toàn bộ các tình huống cần thiết.

Tin cùng chuyên mục


Quy định về việc tháo dỡ cốp pha đà giáo

Việc tháo dỡ cốp pha (hay còn gọi là ván khuôn), đà giáo là công việc rất quan trọng. Nếu thi công không đúng kỹ thuật có thể gây mất an toàn cho người lao động và ảnh hưởng tới chất lượng công trình. Do vậy việc tháo dỡ cốp pha, đà giáo cần tuân thủ các quy định dưới đây.


Quy định kỹ thuật thang máy đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng

Đây là các yêu cầu kỹ thuật bắt buộc phải tuân thủ khi xây dựng mới hoặc cải tạo các công trình thang máy để đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng.


Công trình hết hạn bảo hành, trách nhiệm thuộc về ai?

Có rất nhiều công trình sau một thời gian xây dựng và sử dụng thì xảy ra tình trạng xuống cấp, rạn nứt, hư hỏng làm ảnh hưởng đến mỹ quan, sự an toàn cho người sử dụng. Vì vậy, xác định trách nhiệm của cá nhân, tổ chức liên quan nhằm khắc phục, bảo hành, bảo trì công trình xây dựng là điều cần thiết.


Quy định về hồ sơ nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy (PCCC)

Dự án, công trình có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy đã được thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy phải được chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.


Những công trình nào phải được đánh giá an toàn?

Đánh giá định kỳ về an toàn của công trình xây dựng (sau đây gọi là đánh giá an toàn công trình) là hoạt động xem xét, đánh giá định kỳ khả năng chịu lực và các điều kiện để công trình được khai thác, sử dụng an toàn.


Trách nhiệm của nhà thầu thi công xây dựng là gì?

Bạn là nhà thầu thi công xây dựng hay chủ đầu tư, tư vấn giám sát, tư vấn quản lý dự án? Dù là bên nào đi chăng nữa thì bạn cũng cần phải nắm rõ 18 trách nhiệm của nhà thầu thi công được nêu dưới đây, đặc biệt là quy định cuối cùng.


Các trường hợp bắt buộc phải áp dụng đấu thầu qua mạng

Áp dụng đấu thầu qua mạng là một ưu tiên trong cải cách đấu thầu mua sắm công ở nhiều quốc gia đang phát triển. Đây là hoạt động cần thiết để hệ thống mua sắm công minh bạch và hiệu quả.


Quy định về kích thước lan can ban công, lô gia, cầu thang, ô thông tầng, hành lang

Chiều cao tối thiểu của lan can, độ rộng thông thủy giữa các thanh đứng,... của lan can là quy định bắt buộc khi thẩm tra thiết kế kiến trúc một công trình vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến sinh mạng con người.


Quy định về Hồ sơ quản lý chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình

Bài viết này quy định những hồ sơ bắt buộc phải có trong quá trình nghiệm thu chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình.


Có bắt buộc phải thí nghiệm vật liệu xây dựng? Đơn vị nào chịu trách nhiệm về việc này?

Chất lượng vật liệu, cấu kiện và thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng có vai trò đặc biệt quan trọng liên quan đến chất lượng công trình xây dựng. Vì vậy cần được kiểm soát chặt chẽ trước khi sử dụng cho công trình.

Tìm kiếm


Bạn đã thỏa mãn với các nội dung trình bày nêu trên chưa? Nếu chưa thấy hài lòng, bạn có thể tìm kiếm các bài viết khác trong THƯ VIỆN của VNT lên bằng cách nhập "Từ khóa" vào ô tìm kiếm sau:


Ví dụ: Khi cần tìm TCVN 4453:1995 - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu, bạn hãy nhập "4453" hoặc từ "bê tông" ... bla... bla... vào ô tìm kiếm.

Liên hệ

Xin trân trọng cảm ơn Quý vị đã truy cập website tìm hiểu thông tin và dịch vụ của VNT. Khi cần dịch vụ Tư vấn giám sát hoặc các dịch vụ khác của chúng tôi, vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây:

- Trụ sở công ty: 285A Ngô Gia Tự - Quận Long Biên - Hà Nội
- Điện thoại: 024.66.809.810 - Hotline: 098.999.6440
- Email: contact@vntvietnam.com - Hoặc bấm vào đây để trao đổi trực tiếp với chúng tôi.

giacoketcau.com

Mô tả gia cố kết cấu bằng phương pháp dán tấm sợi carbon fiber

Gia cố kết cấu bằng tấm sợi Các bon cường độ cao (CFRP - Carbon Fiber) có các ưu điểm sau:
- Không đục phá kết cấu hiện có, chỉ bóc bỏ lớp vữa trát (nếu có).
- Không ảnh hưởng đến kiến trúc hiện trạng của công trình.
- Không làm tăng tải trọng của công trình.
- Quá trình thi công nhanh, không ảnh hưởng đến công trình lân cận.
- Tấm sợi carbon fiber (CFRP) và keo liên kết không chịu tác động bởi ăn mòn hóa học (axit, kiềm) và ô xi hóa dưới tác động của điều kiện môi trường.

Gia cố dầm không đạt mác bê tông

Gia cố dầm không đạt mác bê tông

Gia cố khả năng chịu cắt của dầm

Gia cố khả năng chịu cắt của dầm

Gia cố dầm thi công thiếu thép chịu lực

Gia cố dầm thi công thiếu thép chịu lực

Gia cố cột bê tông bị giảm yếu do môi trường, hóa chất xâm thực

Gia cố cột bê tông bị giảm yếu do môi trường, hóa chất xâm thực

Gia cố lỗ mở ô thông tầng

Gia cố lỗ mở ô thông tầng

Gia cố bê tông sàn bị nứt

Gia cố bê tông sàn bị nứt

Gia cố kết cấu sàn đáy bể bơi

Gia cố kết cấu sàn đáy bể bơi

Gia cố trần để cắt dầm nhằm tăng chiều cao thông thủy tầng

Gia cố trần để cắt dầm nhằm tăng chiều cao thông thủy tầng

Gia cố đường ống bị giảm yếu nhưng không phải dừng hoạt động sản xuất

Gia cố đường ống bị giảm yếu nhưng không phải dừng hoạt động sản xuất

Gia cố sàn không dầm bị nứt

Gia cố sàn không dầm bị nứt

Gia cố trần bê tông nhà cổ xuống cấp

Gia cố trần bê tông nhà cổ xuống cấp

Gia cố lanh tô không cần tháo cửa

Gia cố lanh tô không cần tháo cửa

Gia cố sàn kê ba cạnh bị nứt do xây tường lên trên

Gia cố sàn kê ba cạnh bị nứt do xây tường lên trên

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực mới nhất

Tìm kiếm tài liệu