:: Thư viện

Thông tư số 10/2021/TT-BXD - Hướng dẫn chi tiết một số nội...

Thông tư số 10/2021/TT-BXD - Hướng dẫn chi tiết một số nội...

Thông tư này quy định chi tiết một số nội dung về quản lý an toàn lao động, chất lượng thi công xây dựng...

Thông tư số 06/2021/TT-BXD - Quy định về phân cấp công trình xây...

Thông tư số 06/2021/TT-BXD - Quy định về phân cấp công trình xây...

Thông tư này quy định chỉ tiết về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng cấp công trình xây...

QCVN 06:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho...

QCVN 06:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho...

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho gian phòng, nhà và các công trình xây dựng (sau đây...

QCVN 04:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư

QCVN 04:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật áp dụng khi xây dựng mới, xây dựng lại nhà chung cư có chiều...

QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây...

QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây...

Quy chuẩn này quy định về các mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý bắt buộc phải...

Nghị định số 50/2021/NĐ-CP - Sửa đổi, bổ sung một số điều...

Nghị định số 50/2021/NĐ-CP - Sửa đổi, bổ sung một số điều...

Nghị định này sửa đổi quy định điều chỉnh đơn giá hợp đồng xây dựng.

Nghị định 15/2021/NĐ-CP - Hướng dẫn một số nội dung về...

Nghị định 15/2021/NĐ-CP - Hướng dẫn một số nội dung về...

Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Xây dựng năm 2014 và Luật số 62/2020/QH14...

TCVN 12869:2020 - Tấm tường bê tông khí chưng áp cốt thép - Thi...

TCVN 12869:2020 - Tấm tường bê tông khí chưng áp cốt thép - Thi...

Tiêu chuẩn này được áp dụng khi thi công và nghiệm thu các kết cấu bao che làm từ Tấm tường bê tông khí...

TCVN 12868:2020 - Tấm tường bê tông khí chưng áp cốt thép -...

TCVN 12868:2020 - Tấm tường bê tông khí chưng áp cốt thép -...

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử cho Tấm tường bê tông khí chưng áp cốt thép.

TCVN 12867:2020 - Tấm tường bê tông khí chưng áp cốt thép - Yêu...

TCVN 12867:2020 - Tấm tường bê tông khí chưng áp cốt thép - Yêu...

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với Tấm tường bê tông khí chưng áp cốt thép được sử...


:: Ảnh đẹp công trường

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực mới nhất

Tìm kiếm tài liệu