:: Thư viện

Thông tư 10/2020/TT-BTC - Quy định về quyết toán dự án hoàn...

Thông tư 10/2020/TT-BTC - Quy định về quyết toán dự án hoàn...

Thông tư này quy định quyết toán đối với các dự án đầu tư, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy...

Nghị định 25/2020/NĐ-CP - Quy định chi tiết thi hành một số...

Nghị định 25/2020/NĐ-CP - Quy định chi tiết thi hành một số...

Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực...

Thông tư 20/2019/TT-BXD - Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí...

Thông tư 20/2019/TT-BXD - Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí...

Thông tư này hướng dẫn việc xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị gồm: quy...

Thông tư 17/2019/TT-BXD - Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng...

Thông tư 17/2019/TT-BXD - Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng...

Thông tư này hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình làm cơ sở để xác định và quản lý chi phí...

TCVN 12393:2018 - Bê tông cốt sợi - Yêu cầu kỹ thuật và phương...

TCVN 12393:2018 - Bê tông cốt sợi - Yêu cầu kỹ thuật và phương...

Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật và quy trình kiểm tra chấp nhận đối với bê tông cốt sợi.

TCVN 6305-11:2006 - Yêu cầu và phương pháp thử đối với giá treo...

TCVN 6305-11:2006 - Yêu cầu và phương pháp thử đối với giá treo...

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về tính năng, phương pháp thử và ghi nhãn đối với giá treo ống.

TCVN 12604-2:2019 - Cấu kiện kè bê tông bảo vệ bờ biển cốt...

TCVN 12604-2:2019 - Cấu kiện kè bê tông bảo vệ bờ biển cốt...

Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu thi công và nghiệm thu kết cấu bảo vệ bờ biển và đê biển bằng cấu kiện...

TCVN 12604-1:2019 - Cấu kiện kè bê tông bảo vệ bờ biển cốt...

TCVN 12604-1:2019 - Cấu kiện kè bê tông bảo vệ bờ biển cốt...

Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm cấu kiện kè bê tông cốt sợi polyme đúc sẵn dùng để lắp đặt tại...

TCVN 7711:2013 - Xi măng pooclăng hỗn hợp bền sun phát (sulfat)

TCVN 7711:2013 - Xi măng pooclăng hỗn hợp bền sun phát (sulfat)

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát.

TCVN 12392-2:2018 - Sợi cho bê tông cốt sợi - Phần 2: Sợi polyme

TCVN 12392-2:2018 - Sợi cho bê tông cốt sợi - Phần 2: Sợi polyme

Tiêu chuẩn này áp dụng cho sợi polyme sử dụng trong bê tông cốt sợi và vữa có cốt sợi.


:: Ảnh đẹp công trường

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực

Tìm kiếm tài liệu