:: Thư viện

Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BXD của Bộ Xây dựng - Nghị...

Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BXD của Bộ Xây dựng - Nghị...

Văn bản hợp nhất này là Nghị định không số hợp nhất hai Nghị định số 06/2021/NĐ-CP và Nghị định số...

QCVN 16:2023/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng...

QCVN 16:2023/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng...

Quy chuẩn này quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý các sản phẩm, hàng...

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15

Luật này quy định về quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu thầu; thẩm quyền và trách nhiệm của...

TCVN 12314-2:2022 - Bình chữa cháy tự động kích hoạt – Phần 2:...

TCVN 12314-2:2022 - Bình chữa cháy tự động kích hoạt – Phần 2:...

Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử và yêu cầu lắp đặt đối với bình khí...

Nghị định 35/2023/NĐ-CP - Sửa đổi bổ sung một số điều của...

Nghị định 35/2023/NĐ-CP - Sửa đổi bổ sung một số điều của...

Nội dung của Nghị định này nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hiện hành trong lĩnh...

TCVN 12252:2020 - Phương pháp xác định cường độ bê tông trên...

TCVN 12252:2020 - Phương pháp xác định cường độ bê tông trên...

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp lấy mẫu chế tạo mẫu bê tông khoan, cắt từ kết cấu, phương pháp thí...

Thông tư số 02/2023/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn một...

Thông tư số 02/2023/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn một...

Thông tư này hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hợp đồng xây dựng; công bố và hướng dẫn sử dụng...

TCVN 3890:2023 - Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và...

TCVN 3890:2023 - Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và...

Phương tiện phòng cháy và chữa cháy là Phương tiện cơ giới, thiết bị, máy móc, dụng cụ, hóa chất, công cụ...

QCVN 06:2022/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho...

QCVN 06:2022/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho...

Quy chuẩn này quy định: Các yêu cầu chung về an toàn cháy cho gian phòng, khoang cháy, nhà và các công trình xây...

TCVN 7336:2021 - Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống chữa cháy tự...

TCVN 7336:2021 - Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống chữa cháy tự...

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với việc thiết kế, lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động bằng...


:: Ảnh đẹp công trường

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

<< Download hồ sơ năng lực mới nhất

Tìm kiếm tài liệu