Thông tư 05/2017/TT-BXD - Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị

Thông tư 05/2017/TT-BXD - Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị

Thông tư này hướng dẫn việc xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị gồm: quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch chung đô thị, quy...

Thông tư 01/2017/TT-BXD - Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí...

Thông tư 01/2017/TT-BXD - Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí...

Thông tư này hướng dẫn việc xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng phục vụ lập dự án...

Nghị định số 42/2017/NĐ-CP - về Sửa đổi, bổ sung một số...

Nghị định số 42/2017/NĐ-CP - về Sửa đổi, bổ sung một số...

Các dự án đầu tư xây dựng và thiết kế, dự toán xây dựng công trình, hạng mục công trình của dự...

Thông tư 06/2016/TT-BXD - Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí...

Thông tư 06/2016/TT-BXD - Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí...

Thông tư này hướng dẫn chi tiết về nội dung, phương pháp xác định và quản lý chi phí đầu tư xây...

Hotline: 098.999.6440

Facebook

Youtube

Google Plus

<< Download hồ sơ năng lực